Daffodil Tea ~ Daffodil Ti

Standard

Bha Daffodil Ti uabhasach soirbheachail le clas a h-aon air fad aig Bun-sgoil Phort Righ madainn an-diugh far an do chruinnich sinn corr is £320 airson Marie Curie. Bha sinn a’ seinn orain agus thainig daoine a coimhead air na dealbhan a rinn sinn. Chord a mhadainn sgoinneil rinn. Moran taing dhan a h-uile duine.

Primary one hosted a very successful Daffodil Tea this morning in aid of Marie Curie and raised more than £320. We sang songs and everyone came to look at our beautiful paintings. We thoroughly enjoyed our morning and hope you did too. Thank you to everyone who came along and donated to such a great cause. Here are some pictures of our P1 Daffodil Tea.

Marie Curie Cancer Care