Sgoil Araich – madainn

World Book Day 3rd March 2016

Airson World Book Day chuir sinn oirnn aodach breige agus bha sinn a’ leughadh na leabhraichean againn ann an garradh na sgoile.

This slideshow requires JavaScript.

Leabharlann

Choisich sinn suas gu Arainn Fhinn agus bha sinn trang ag coimhead air agus a’ leughadh leabhraichean.

Mud Cidsin

Abair gun robh spors againn anns am mud cidsin ur ann an garradh na sgoile, seall air a cheic agus na bonnaich a rinn sinn.

Ar Cuairt

Bha sinn a-muigh air cuairt – bha tor spors againn.

 

Cuirm-Ciuil na Nollaig

Bha cuirm-ciuil againn aig an Nollaig far an robh sinn a’ seinn agus a’ dannsa comhla ri na parantan.Chord e rinn gu mor -” Next step Broadway”!

This slideshow requires JavaScript.

Ath- Chuartachadh

Chleachd sinn sgudal airson Guy a dheanamh airson Bonfire Skye Camanachd.  Nach eil e alainn?  “We made a Bodach airson an Bonfire, we scrunched up paper for the eyes and nose.”  Seumas.

“We were putting the rubbish in the clothes and smiling with it.” Cole.

“We picked up sticks and stuck them for hands.”  Demi.

This slideshow requires JavaScript.

Bha sinn a sas anns an Enterprise Rag Bag comhla ri GM5/6.  Tha seo a dol air adhart fhathast. “We were putting the clothes to different countries because other people didn’t have any clothes.”  Somhairle

Rinn sinn Pizza airson snac yum yum.  “We were making pizza, we put sauce on it and cheese.”  Emily.

“We put sausages, tomatoes and cheese on them – aon, dha, tri, ceithir pizzas.  It was tasty.”  Charlie.

Mar pairt de’n topic againn mu a bhith fallainn agus an obair a rinn sinn le Smart Start, thainig Douglas bho oifis Chest Heart & Stroke Scotland agus sheall e dhuinn ciamar a dheanamh sinn CPR. “Bha sinn a’ deanamh pumping air Little Annie to help save lives.”  Calum

“Your heart goes boom, boom, boom and makes the blood go round your body.”  Andrew.

This slideshow requires JavaScript.

Rinn sinn Time Capsule le cuideachadh bho na parantan againn.  “Hands, feet and height went in the box so we know how big we are.”  Anna.     “Chuir sinn e anns a gharradh, tha sinn dol ga thoirt as an ath bhliadhna.”  MairidhAnne.

This slideshow requires JavaScript.

Partaidh Shamhna.  Abair Spors a bh’againn.  “I was dooking my face to get the apple, I was putting icing on my briosgaid and sprinkles and I was a Flower Fairy.”  Catalina

This slideshow requires JavaScript.

Chaidh sinn air cuairt dhan bhuth a dh’iarraidh snac.  “We went to get food, we crossed the road and checked it in case there were cars coming.  We ate the food at snac.”  Ava

This slideshow requires JavaScript.

Tha sinn trang ag obair

“I play in Sgoil Araich.”  Sam.

“I sing songs and we go to gym to do stuff.”  Nicol.

This slideshow requires JavaScript.

 

IMG_8765

Thadhail Stormy Stan air Sgoil Araich airson latha Clann ann an Eis 2015.  Chord seo rinn gu mor.